maniyam@bgpartner.ch

Kramgasse 61, CH-3000 Bern 8

Tel: +41 (0)31 329 55 55

Mathura Maniyam

MLaw Jurist

born 1994


Bader Gnehm & Partner Ltd

Languages
German, English, French and Tamil